Projectoverzicht

MRA wil meer grip op sturing en betere spreiding

De bestuurders in het platform Economie van de Metropoolregio Amsterdam (MRA) hebben de Strategische Agenda Toerisme in de MRA 2025 na een herijking opnieuw vastgesteld. In de strategie zijn de gezamenlijke vertrekpunten, ambitie, doelstellingen en actielijnen verwoord. Ruis en Reuring was penvoerder van deze strategie ‘Op weg naar toekomstbestendig toerisme’

Verbindingen maken op veel vlakken
Toerisme biedt kansen en uitdagingen. Het houdt dorpen en kleine kernen levendig, maar kan soms ook een negatieve impact hebben op de leefbaarheid. De negatieve effecten zien we op sommige plekken in Amsterdam en op specifieke toeristische hotspots. Samen staan we voor het vraagstuk van sturing en spreiding. Samen met de gemeenten, horeca, bedrijfsleven, toerisme partners, vervoerbedrijven, maar bovenal met enthousiaste mensen die kansen zien en verbindingen maken. Verbindingen om samen in te zetten op de waardevolle toerist. Verbindingen om de toerist te verleiden bestemmingen in andere delen van de MRA te bezoeken. Verbindingen met partners om destinaties beter bereikbaar te maken en parels onder de aandacht te brengen. Verbindingen om de inwoners van onze mooie regio juist te laten profiteren van het toerisme. Verbindingen om verduurzaming van toerisme te versnellen. Verbindingen met de andere beleidsvelden binnen de overheden zoals mobiliteit en kunst en cultuur.

Inhoudelijk en behoedzaam
Een van de samenwerkingspartners verwoordde het na afloop zo: de strategie is inhoudelijk en voorzichtig tegelijk. Dat is precies zoals ik het zelf zou samenvatten. Het is gelukt om met alle partners een goed gesprek vanuit de inhoud te hebben en tegelijkertijd vragen veel acties om verdere afstemming, waardoor de formulering van projecten de nodige mitsen en maren kent. Dat kan niet anders.

Debat aan de voorkant
De MRA bestaat voor uit 30 gemeenten, twee provincies en tientallen brancheorganisaties, heel veel partijen dus. Alle met eigen beleid en alle met een eigen wensen. Ik heb als penvoerder gewerkt een schrijfgroep met vijf sterke beleidsadviseurs waarmee de tegenstrijdige belangen direct al op tafel kwamen werden vertegenwoordigd. Ik organiseerde hiermee de debat direct om me heen. Hierdoor voerden we al vroeg in het proces de juiste gesprekken. Het kostte tijd om zorgvuldig te formuleren, maar dat resulteerde wel in doordachte, gedragen voorstellen. Ik denk dat dit de belangrijkste succesfactor is geweest.


In de analyses heb ik dankbaar gebruik gemaakt van het dashboard toerisme van MRA. Een goed voorbeeld van een actuele en goed toegankelijke dataset, waaraan andere regio’s een voorbeeld kunnen nemen.