Projectoverzicht

Nieuw uitvoeringsplan Vijfheerenlanden

Hoe geeft de nieuwe gemeente Vijfheerenlanden aandacht aan de wensen van de inwoners en benut ze ook de verwachte groei van toerisme? Hoe koestert deze gemeente de huidige situatie van ondertoerisme? En welke verhaallijnen passen hier het beste bij? Ik ondersteunde de gemeente in de zoektocht naar deze vragen en was opsteller van het nieuwe uitvoeringsprogramma.

Passende groei

De inzet is een gematigde groei voor recreatie en toerisme. Dat past goed bij de gewenste stip op de horizon om balans te houden tussen bezoekers en inwoners. Voor Vijfheerenlanden zijn geen situaties bekend van onveiligheid door recreatie en toerisme en/of grote negatieve effecten van bezoek op de leefbaarheid. Er is sprake van een situatie van ondertoerisme. Dit betekent dat er geen noemenswaardige structurele negatieve effecten waarneembaar zijn van recreatie en toerisme op domeinen als woningmarkt, milieu, erfgoed en natuur. Een aandachtspunt is hier wel dat het in weekenden en bij mooi weer tussen april en september op de dijken (zoals op de Diefdijk) sprake kan zijn van drukte door autoverkeer, motoren, fietsers en wandelaars. In het toekomstige beleid zal er daarom aandacht zijn voor recreatiemobiliteit.

Ondertoerisme koesteren

Op basis van de bevindingen uit de analyse is de inzet van dit
uitvoeringsprogramma om de huidige situatie van ondertoerisme te koesteren en een verdere ontwikkeling richting overtoerisme te voorkomen. Door in dit uitvoeringsprogramma te kiezen voor principes en verhaallijnen (zie illustratie hieronder) die aansluiten op het DNA en passende vraag, kan Vijfheerenlanden samen met haar partners sturing geven aan recreatie en toerisme die van waarde is voor de gemeente.

Samen werken aan vijf thema’s

Hiervoor zijn samen met regionale en lokale samenwerkingspartners, DMO Tussen Lek en Linge en beleidsmedewerkers van de gemeente vijf ambities geformuleerd, namelijk rondom gebiedsmarketing, recreatieve routes, duurzame recreatie, kleinschalige verblijfsconcepten en organisatie/samenwerking. Deze ambities zijn concreet uitgewerkt in projecten met meetbare resultaten, zodat de voortgang kan worden gemonitord.

De raad van Vijfheerenlanden zal het uitvoeringsprogramma recreatie en toerisme naar verwachting in november 2022 bespreken. In het najaar volgt verder een werksessie met ondernemers en belanghebbende partners om met elkaar tot uitvoering te komen.