Projectoverzicht

Leidraad geeft sturing aan bestemming

Bestemmingsmanagement is een vakgebied waar veel pionierswerk valt te verrichten. Om duidelijkheid te scheppen over implementatie van bestemmingsmanagement en hierbij samenwerking tussen partijen te versnellen is het document Bestemmingsmanagement: ambities en leidraad opgesteld. In opdracht van de Taskforce Samenwerking Gastvrijheidseconomie heb ik deze landelijke leidraad namens provincie Utrecht en samen met NBTC en CELTH mogen schrijven.

In een werkgroep met 12 partijen, waaronder het ministerie van EZK, VNG, IPO, vertegenwoordigers van DMO’s en HISWA-RECRON, stemden we de inhoud af en scherpten we hierna met vier adviesbureaus de zeven stappen aan. Opdrachtgever Taskforce Samenwerking Gastvrijheidseconomie heeft het stuk vastgesteld, net als 12 provincies (inderdaad alle provincies!) die zich in IPO achter de inhoud schaarden en zich willen hard maken voor een actieve rol in verspreiding van dit gedachtegoed.

Wat kunnen we ermee?

Een eenduidige benadering van bestemmingsmanagement zorgt ervoor dat we de aanpak en resultaten van verschillende plekken beter met elkaar kunnen vergelijken. Dit bevordert de uitwisseling van kennis en ervaringen. Het maakt de weg vrij voor implementatie van het Rli-advies en versnelt de toepassing van Perspectief 2030. Dit is in het belang van iedereen.

Bestemmingsmanagement bestaat uit zeven stappen, die een stad of regio dient te doorlopen. Niet alle stappen hoeven per se te worden gevolgd; het is aan de belanghebbenden om samen te bepalen wat er nodig is. Bestemmingsmanagement begint met analyses (stap 1 ) waarin ook aandacht is voor bredere maatschappelijke opgaven, die raken aan het gastvrijheidsdomein en die relevant zijn voor het betreffende bestemmingsgebied. De resultaten van de analyse gelden als opmaat voor
het formuleren van een gedragen ambitie (stap 2 ‘wat willen we bereiken’) en een daaruit voortkomend ontwikkelkader (stap 3 ‘hoe willen we dit bereiken’). Via bestemmingsontwikkeling (stap 4 ) en vraagsturing (stap 5 ) kunnen vervolgens in samenspraak met stakehol-ders interventies worden gepleegd om de ambitie te realiseren. Met evaluatie en monitoring (stap 6 ) kunnen we tot slot vaststellen of de interventies het gewenste effect hebben. Voor effectief bestemmingsmanagement is een goede organisatie (stap 7 ) bovendien essentieel.

En weer door

Een mooie stap en….nu verder voor de toepassingen. Er volgt een traject van stimulerende acties met gemeenten, provincies, kennisinstellingen, DMO’s/CMO’s en adviesbureaus. Wordt vervolgd dus en kijk zeker even op de online doorverwijspagina over bestemmingsmanagement.

Beeld: Ernst Wagensveld