Projectoverzicht

Werken aan waardevol toerisme in Oisterwijk

Voor de gemeente Oisterwijk werkte ik met collega’s van Bureau Stedelijke Planning (onderdeel van Sweco) aan nieuw toeristisch-recreatief beleid. In een ontmoeting met de raad bleek er draagvlak voor een brede welvaartsbenadering en het oplossen van knelpunten op piekmomenten met autoverkeer bij de Oisterwijkse natuurgebieden.

Evaluatie, analyse en benoemen van issues

In de bouwstenen voor het nieuwe beleid blikten we terug op de bereikte resultaten van het lopende beleidsplan, maakten we een analyse van de actuele zaken rondom aanbod, vraag en prognoses. In een interviewronde met belanghebbende partijen, een goed bezochte thema-avond (ook met bewoners) en een werksessie met ondernemers en samenwerkingspartners hebben we doorgevraagd naar situaties van mogelijke overlast van bezoek (in lijn met het Rli-advies waardevol toerisme). Ook hebben we de actuele Oisterwijkse beleidsissues op tafel gekregen.

Piekbelasting zorgt vooral voor problemen met autoverkeer

Het valt met de ervaren problemen van recreatie en toerisme wel mee in Oisterwijk. We zagen geen benoemenswaardige negatieve effecten voor de woningmarkt (Airbnb komt in Oisterwijk nauwelijks voor), drukte bij cultureel erfgoed of milieuproblemen (zoals geluidsoverlast of afval in publieke ruimte). Wel is er bij de drukte van bezoek aan de bossen, vennen en natuur een toenemende overlast van het autoverkeer, zoals parkeren in de bermen, onveilige situaties door blokkerende auto’s en drukte van conflicterende stromen van autoverkeer en fietsers. In een sessie met de raad hebben alle partijen aangegeven recreatiemobiliteit en het oplossen van de ervaren knelpunten te willen oplossen. Dat is al een mooi resultaat van onze inspanningen.

Werk maken van brede waarde

We hebben een lans gebroken voor een brede welvaartsbenadering in het nieuwe beleid: naast aandacht voor passende, duurzame vrijetijdseconomie evengoed aandacht voor de kansen van sociale en ecologische waarde van recreatie en toerisme voor Oisterwijk. Dit past goed in de landelijk en regionaal ingezette koerswijziging voor een duurzame vrijetijdseconomie. Ook deze notie is herkend en door alle belanghebbenden omarmd.

De gemeente gaat nu zelf de visie voorbereiden en ter besluitvorming in college van B&W en de raad brengen. Voor ons een soepele samenwerking met een mooi resultaat en een tevreden opdrachtgever.