Projectoverzicht

Strategie duurzaam toerisme provincie Utrecht

In opdracht van de provincie Utrecht maakte Ruis & Reuring met Bureau Stedelijke Planning een nieuwe strategie duurzaam toerisme. Deze strategie is ingepast in een breder beleidsprogramma, dat is afgestemd met het werkveld.

Het bezoek aan de regio Utrecht in balans brengen en houden; dat is de essentie voor het nieuwe beleid. Hierbij wil de provincie Utrecht goed aanhaken op het Perspectief 2030 dat NBTC met partners heeft opgesteld. We hebben een algemene strategie opgesteld, die uit vier hoofdpunten bestaat: 

  • Natuurlijke en historische kwaliteiten vormen altijd het vertrekpunt. 
  • Management van de bestemming met aanbodinnovatie, kennisontwikkeling en marketing staat voorop.
  • Het welzijn van alle bewoners van de provincie Utrecht is het uitgangspunt.
  • De strategie geeft richting aan de verwachte groei (na herstel uit der coronacrisis). 

De strategie bestaat uit twee hoofdlijnen, namelijk ‘Duurzaam toeristisch bezoek’ en ‘Duurzaam zakelijk bezoek’.

Toelichting duurzaam toeristisch bezoek

Er is in de provincie Utrecht geen structureel overtoerisme en dat willen we de komende jaren nadrukkelijk voorkomen. Utrecht dient een authentieke bestemming te blijven met passende bezoekers. Op piekmomenten zijn sommige gebieden en locaties in de provincie Utrecht drukbezocht en bestaat er overlast. Tegelijkertijd heeft de coronacrisis ervoor gezorgd dat musea, horeca en andere publiekslocaties veel minder bezoek hebben ontvangen en dat het voortbestaan van een deel van de voorzieningen op de tocht ligt. Erfgoedlocaties als Museum Huis Doorn, Kasteel Amerongen en Fort bij Vechten hebben relatief veel ruimte en tijdstippen om bezoek op te vangen en ze kunnen extra bezoek als steun in de rug goed gebruiken. Voor bezoek aan natuurgebieden geldt dat de drukbezochte plekken zoals Amelisweerd en Lage Vuursche dienen worden verlicht met het bekender maken van andere gebieden. De provincie wil het bezoek waar mogelijk ook op andere momenten faciliteren, gedurende het jaar en gedurende de week.

Toelichting duurzaam zakelijk bezoek

Zakelijk bezoek past prima bij de keuze om tot een beter spreidingsbeleid te komen van bezoekers aan de regio. Groei van zakelijk toerisme zal niet leiden tot een piekbelasting en functioneert in de tijd aanvullend op het reguliere toeristische bezoek. Door de aard van zakelijke bijeenkomsten en de gevraagde voorzieningen zijn zakelijke bijeenkomsten ook geografisch goed te spreiden over de regio. De economische meerwaarde is bovendien veel groter dan een reguliere bezoeker. We zien ook kansen voor zakelijk bezoek, omdat dit schoon bezoek is dat nagenoeg geen overlast met zich meebrengt. De zakelijke bezoeker is een interessante doelgroep, omdat het veel herhaalbezoek genereert.

Keuzes geven richting in uitvoering

In een nadere uitwerking van de algemene strategie zijn richtinggevende noties uitgewerkt, is een doorkijk gemaakt van mogelijke projecten en aangegeven welke rol de provincie in de uitvoering van de visie het beste kan nemen. De provincie heeft een zogenaamd omgevingswetprogramma recreatie en toerisme ter inzage gelegd en hierin is het stuk integraal overgenomen.