Projectoverzicht

Nieuwe duurzame bezoekersstrategie Utrecht

Utrecht Marketing kiest de komende jaren voor een houdbare bezoekersstrategie met uitgesproken inhoudelijke keuzes en een focus op passende duurzame thema’s en matchende doelgroepen. Ruis & Reuring voerde samen met Bureau Stedelijke Planning de pen voor deze nieuwe Agenda Duurzaam Bezoek 2021-2025 Utrecht.

Met behulp van input van bijna 40 organisaties is in opdracht van Utrecht Marketing de Strategie Duurzaam Bezoek 2021-2025 opgesteld. Deze marketingstrategie maakt straks deel uit van het Meerjarenplan 2022-2025. Ook wordt bekeken welke acties komende maanden al ingezet kunnen worden nu het herstel lijkt in te zetten en de stad zich geleidelijk heropent.

De strategie

Utrecht Marketing wil Utrecht als houdbare, duurzame bestemming versterken en de toegevoegde waarde voor de stad vergroten. De inzet is om aan meer maatschappelijke opgaven een bijdragen te leveren dan aan louter economische. Hiermee ontwikkelt Utrecht Marketing zich meer en meer naar een maatschappelijk gedreven destinatie marketing organisatie. Specifieke Utrechtse opgaven waarin Utrecht Marketing kansen ziet om een rol te spelen zijn:

  • Het beter benutten van de utilitaire investeringen in fietsinfrastructuur door Utrecht sterker te profileren als een gezonde fietsstad.
  • Een bijdrage leveren aan een vitale binnenstad en het tegengaan van leegstand.
  • Bezoek aan cultuur en erfgoed zoals kerken en monumenten stimuleren, bijvoorbeeld door het vernieuwen van het aanbod.
  • Het spreiden van bezoek aan parken en groen en een impuls geven aan buitenrecreatie en spelen voor iedereen.

Daarnaast draagt uitvoering van de strategie ook bij aan het terugveren van de sector uit de coronacrisis, denk aan aandacht voor het stimuleren van lokale Utrechtse producten/evenementen/cultuur en inzet op meer overnachtingen.

Duurzaamheid

Behalve het bewuster koppelen met andere opgaven is het uitgangspunt dat duurzaamheid vanuit het people-planet-profit-principe wordt doorgevoerd. Alle nieuwe projecten hebben aandacht voor een balans tussen sociaal (‘goed voor de mensen’), ecologie (‘goed voor de planeet’) en economie (‘goed voor verantwoorde groei’). Utrecht Marketing kiest er voor om dit integraal door te vertalen en duurzaamheid niet als campagnemiddel op zich in te zetten.

Vijf strategische keuzes

Utrecht Marketing maakt vanuit de inhoud bewust vijf strategische keuzes, die eveneens zorgen voor een duurzaam bezoek aan en gebruik van Utrecht:

  1. Inzet op passende, waardevolle bezoekersgroepen die opgaan in het ritme van de bewoners
  2. Duurzaam verplaatsen als norm (fietsen/wandelen/elektrisch varen)
  3. Extra inzet op verblijfsgasten om betere balans te krijgen met dagbezoek
  4. Spreiding van bezoek in tijd en ruimte, bijvoorbeeld door het beter betrekken van de wijken en het verlichten van drukke piekmomenten
  5. Meer aandacht voor toegankelijkheid en inclusiviteit

Aandacht voor deze strategische noties levert direct een bijdrage aan verduurzaming van de bezoekerseconomie. Utrecht wil hiermee aantrekkelijk zijn voor liefhebbers, waarbij iedereen welkom is, en zich niet ontwikkelen als een bestemming voor massatoerisme.

Lees het nieuwsbericht van Utrecht Marketing over de strategie. Van de strategie is ook een samenvatting in Engels beschikbaar.